Zhdoganimi i veturave

Zhdoganimi i veturave sipas vendimit të ri – akciza e re
Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin e akcizës i cili ka filluar të implementohet
nga 1 korrik 2011.
Kurse normat e taksës Doganore (10%) dhe TVSH-ës (16%) mbesin të njëjta dhe aplikohen në
vlerën e automjetit. Vlera e automjetit (përveç atyre të reja)përcaktohet nga Dogana e Kosovës
përmes katalogëve ndërkombëtar mbi amortizimin dhe vlerat e automjeteve.

SHEMBULL
Automjeti 12 vjet i vjetër që ka kubik të motori deri në 2000cc i vlerësuar me 2500 euro vlerë
kalkulohet si në vijim:

2500 x 10 % = 250 (taksa doganore)
+ 1000 (akciza)
+ (2500+250+1000) x 16% = 600 (TVSH-ja)
Totali i taksave = 1850 €

Vjetërsia Deri në 2000 cc 2001cc-3000cc Mbi 3001
0 vite 0 € 500 € 500 €
8 vite 500 € 500 € 1000 €
9 vite 700 € 700 € 1500 €
10 vite 800 € 900 € 1800 €
11 vite 900 € 1100 € 2100 €
12 vite 1000 € 1300 € 2400 €
13 vite 1100 € 1500 € 2700 €

(theksime nga ueb faqja zyrtare e Doganave të Kosovës www.dogana.rks-gov.net)