Saobraćajna pravila

Saobraćajna pravila na Kosovu su definisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (02/L-70). Ovaj zakon obavezuje sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju u skladu sa odredbama (pravilima) saobraćaja i saobraćajnih znakova koja se nalaze na putevima, i znacima, naredbama koje daju ovlašćena lica.
Ovaj zakon definiše uzajamne glavne osnove međusobnih odnosa i stavova učesnika, kao i drugih subjekata u drumskom saobraćaju, osnovni uslovi koje treba da ispunjavaju putevi u pogledu razvoja sistema drumskog saobraćaja, sistema saobraćajnih znakova, i znakovi koje daju ovlašćena službena lica u slučaju udesa u drumskom saobraćaju, pripremanje kandidata za vozača, polaganje vozačkog ispita i uslova za sticanje prava na upravljanje vozilom, vučnog vozila, oprema i pribor koju moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa, i osovinskog opterećenje vozila, kao i uslovi koje treba da ispuni saobraćajno vozilo.
Ulica označava bilo koji javni put i put koji nije klasifikovan, na kojem se odvija saobraćaj!
Trotoar je posebno uređena površinu za kretanje pešaka, koja nije u nivou sa ulicom/putem ili je odvojen od ulice/puta na drugi neki način;
Obeležen pešački prelaz podrazumeva površinu kolovoza namenjenu za prelaženje pešaka preko navedenog prelaza obeleženog odgovarajućim znacima.
Zastoj označava svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju od tri minuta, osim prekida do kojeg dolazi kada se postupa u skladu sa znakom ili propisom kojim se uređuju saobraćaj;
Parking je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju više od tri minuta, osim prekida do kojeg dolazi kada se postupa u skladu sa znakom ili propisom kojim se uređuju saobraćaj