Kontakti

Ahmet Krasniqi nr.9
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Email: shamd.automot@gmail.com
www.shamd-ks.org