Ballina

“SHAMD” është organizatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse. Organizata është e regjistruar përmes Certifikatës nr. 601572896, me datë 03.12.2015. Aktivitetet e grupit janë të përfshira në tërësi në statutin qeverisës të organizatës të aprovuar nga Ministria e Administratës Publike (Departamenti i regjistrimit dhe ndërlidhjes së OJQ-ve). Aktivitetet e grupit janë bazuar në Statutin e SHAMD.

Partnerat

h h h h h